Jan Waliszewski kandydatem KWW Akcja Narodowa na Prezydenta Łodzi

inżynier informatyk, ur. 1963, w okresie studiów członek Komisji Krajowej podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów (poświadczone dokumentami IPN), w 1992 roku doradca d/s informatyki dyrektora generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, później działacz Ligi Polskich Rodzin (do 10 października 2013 roku członek LPR, prezes zarządu powiatowego LPR w Łodzi, członek Rady Politycznej LPR). Później członek Ruchu Narodowego (do 2017 roku), obecnie członek Konfederacji Korony Polskiej.

Od lat zaangażowany w działalność Klubu imienia Romana Dmowskiego (wiceprezes, prezes oddziału łódzkiego Klubu).

Za działalność antykomunistyczną w latach osiemdziesiątych odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Od 2019 roku radny łódzkiego osiedla Śródmieście-Wschód.

Przedsiębiorca, prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwami.

List do Prezydent Hanny Zdanowskiej w sprawie Audioriver

Łódź, dnia 2024.03.14

Pani Prezydent

Hanna Zdanowska

Urząd Miasta Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 104

Szanowna Pani Prezydent,

w związku z brakiem decyzji w sprawie lokalizacji festiwalu „Audioriver”, który zgodnie z podpisaną umową miałby odbyć się w Łodzi w lipcu 2024 roku proszę o niezwłoczne złożenie publicznej deklaracji, że wspomniana impreza masowa nie odbędzie się na terenie Parku Julianowskiego ani na terenie Parku imienia Baden-Powella. Deklaracji takiej oczekuję przed wyborami samorządowymi, aby wyborcy mieli jasność co do Pani zamiarów w tym zakresie.

Pod wpływem protestów społecznych ogłosiła Pani odstąpienie od lokalizacji festiwalu na terenie Parku na Zdrowiu: czas najwyższy, aby uwolnić łodzian od perspektywy nieuchronnej dewastacji parków w lokalizacjach rezerwowych. Większość mieszkańców miasta nie jest właścicielami daczy za miastem, dlatego możliwość wypoczynku w łódzkich parkach (zwłaszcza w tych najbardziej atrakcyjnych, które zostały wskazane jako potencjalne lokalizacje Audioriver) jest dla nich cennym dobrem.

Rady osiedla Śródmieście-Wschód oraz Julianów-Marysin-Rogi zajęły negatywne stanowisko co do lokalizacji festiwalu Audioriver w obydwu wymienionych parkach. Jeżeli traktuje Pani poważnie ideę samorządności, powinna Pani te głosy wziąć pod uwagę.

Oczekuję również wyjaśnienia mieszkańcom Łodzi okoliczności, w jakich organizatorzy festiwalu postanowili zmienić jego dotychczasową lokalizację.

Deklaruję, że w przypadku zmiany układu politycznego zarządzania miastem będziemy dążyć do stanu, w którym takie pomysły godzące w miejsca wypoczynku łodzian nie będą miały miejsca.

W imieniu KWW Akcja Narodowa

Jan Waliszewski, kandydat na prezydenta Łodzi

KWW AKCJA NARODOWA zarejestrował kandydatów do Rady Miejskiej w Łodzi i sejmiku wojewódzkiego

Z przyjemnością informuję, że Komitet Wyborczy Wyborców Akcja Narodowa zarejestrował kandydatów do Rady Miejskiej w Łodzi i sejmiku wojewódzkiego we wszystkich okręgach wyborczych. W skład KWW Akcja Narodowa wchodzą członkowie Klubu imienia Romana Dmowskiego, Konfederacji Korony Polskiej, Polska Jest Jedna, Bezpiecznej Polski, Unii Polityki Realnej, Klubu Myśli Polskiej, Rodaków Kamratów i Stronnictwa Narodowego imienia Dmowskiego Romana. Prezentacja kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łodzi odbyła się 8 marca 2024 roku przed Urzędem Miasta Łodzi. Relację można zobaczyć na kanale internetowym „Chrobry Szlak”. Wkrótce opublikujemy program wyborczy komitetu.

Wszystkim osobom, które swoim wysiłkiem przyczyniły się do rejestracji list kandydatów (złożyliśmy ok. 3-krotnie więcej podpisów niż wymagane minimum) dziękuję i zachęcam do kontynuowania działań na rzecz sukcesu wyborczego Akcji Narodowej.

Jan Waliszewski, pełnomocnik wyborczy KWW Akcja Narodowa

Zagrożenia polskiej niepodległości

2022.11.11

11 listopada świętujemy jako dzień radości z polskiej niepodległości, dzień pamięci o polskich bohaterach, którzy dla niepodległości działali, walczyli i umierali. W tym dniu mówimy również o zagrożeniach niepodległości Polski współcześnie. Ten wątek dyskusji nigdy nie był bardziej aktualny po 1989 roku.

Od wielu lat sprzeciwiamy się obecności Polski w Unii Europejskiej postrzegając ją jako organizację polityczną coraz bardziej zideologizowaną w kierunku skrajnie lewicowym. Te trendy, które w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej dostrzegali jedynie wprawni obserwatorzy, dzisiaj są widoczne dla każdego, kto nie patrzy na życie polityczne przez lewicowe okulary. Nie podzielamy złudzeń tych organizacji politycznych, w szczególności Prawa i Sprawiedliwości, które uważają, że w dłuższej perspektywie możliwe jest utrzymanie tożsamości Polski jako kraju katolickiego i konserwatywnego w warunkach obecności Polski w UE.

Dramatem polskiej polityki jest bieżący kierunek polityki wschodniej, zakładający bezwarunkowe wsparcie dla państwa ukraińskiego, które swoją tożsamość buduje na antypolskiej narracji historycznej, w szczególności na kulcie UPA i szeroko rozumianego banderyzmu. W imię budowania kordonu sanitarnego wokół Rosji obóz rządzący cały czas wzmacnia państwo ukraińskie, rezygnując z egzekwowania polskiego interesu narodowego, jakim jest sprzeciw wobec antypolskiego charakteru ukraińskiego nacjonalizmu.

Konsekwencją polityki państwa polskiego wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej jest masowa akcji przesiedleńcza Ukraińców na terytorium III RP, której skutkiem jest utrata narodowego charakteru państwa polskiego i ukrainizacja polskiego życia publicznego, w którym Polacy przestają być gospodarzami swojego państwa.

Nie zgadzamy się z poglądem, w którym jedynym miernikiem polskiego patriotyzmu jest antyrosyjskość deklarowana w ekstremalnej postaci, wyłączająca zdolność myślenia o jakichkolwiek innych uwarunkowaniach geopolitycznych Polski. Przypominamy, że konsekwencją nadmiernego skoncentrowania klasy politycznej II RP na zagrożeniach z kierunku wschodniego stało się niedocenienie zagrożenia ze strony Niemiec z tragicznymi konsekwencjami we wrześniu 1939 roku.

Poszukiwanie alternatywnych sojuszy wojskowych i politycznych nie powinno prowadzić do nadmiernego uzależniania się od zagranicznych partnerów. Obecny stan stosunków polsko-amerykańskich oznacza realną możliwość uzyskania przez Polskę statusu neokolonialnego wobec USA w niedalekiej przyszłości.

Debata o zagrożeniach polskiej niepodległości w mediach publicznych powinna obejmować również przytoczone zagadnienia, nie stanowiąc przedmiotu nieformalnej cenzury politycznej.

Jan Waliszewski – Klub imienia Romana Dmowskiego, Akcja Narodowa

Kamil Klimczak – Klub imienia Romana Dmowskiego

Mirosław Orzechowski – Klub imienia Romana Dmowskiego

Arkadiusz Miksa – Klub imienia Romana Dmowskiego

Marcin Makowski – Klub imienia Romana Dmowskiego, Akcja Narodowa

Jarosław Rokita – Stowarzyszenie Pamięci Narodowych Sił Zbrojnych

100 lat po Marszu na Rzym

Dziś upływa 100 rocznica Marszu na Rzym, stanowiącego początek budowy włoskiego państwa faszystowskiego – wydarzenia doniosłego dla historii politycznej XX wieku. Marsz na Rzym oddziaływał na emocje i wyobraźnię wielu działaczy politycznych w różnych krajach, ale w sensie zupełnie innym niż odbieramy ten fakt po II wojnie światowej. Jeżeli radykalni działacze polityczni różnych ruchów (zarówno nacjonalistycznych jak i lewicowych) fascynowali się włoskim faszyzmem, to fascynacje te dotyczyły głównie kultu czynu, siły czy szerzej pojętej sprawczości, w mniejszym stopniu doktryny, która w faszyzmie pozostawała w stanie niedookreślonym. Współcześnie określenie faszyzm jest przede wszystkim obelgą szeroko stosowaną względem przeciwników politycznych w oderwaniu od jakichkolwiek jego cech. Powszechne jest również utożsamianie faszyzmu z niemieckim narodowym socjalizmem i stosowanie obydwu pojęć wymiennie jako wspomnianych inwektyw w życiu politycznym. Tymczasem obydwa systemy, chociaż pozostawały w tym samym bloku politycznym i ostatecznie rozpadły się w wyniku II wojny światowej, były bardzo odmienne zarówno w doktrynie jak i praktyce działania. Nie wchodząc w rozważania natury historycznej czy politologicznej, choćby dlatego, że istnieje wiele kompetentnych źródeł, warto aby każdy z sympatyków radykalnej prawicy posiadał w miarę ugruntowaną wiedzę, aby nie pozwolić sobie jeździć po głowie lewicowym aktywistom.

List otwarty ws. rozwiązań prawnych wobec sytuacji prezydent Łodzi

W związku z sytuacją prezydent  Łodzi Hanny Zdanowskiej i wątpliwościami co do możliwości sprawowania przez nią urzędu Prezydenta Miasta Łodzi, Akcja Narodowa wystosowała list otwarty do posłów i senatorów w Łodzi ws. zmian legislacyjnych. Treść zamieszczamy poniżej:

Łódź, 29 października 2018 roku

Posłowie na Sejm RP
Senatorowie RP
wybrani z Łodzi

Szanowni Państwo,

W wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października br. według oficjalnych wyników ogłoszonych przez Miejską Komisję Wyborczą w Łodzi, prezydentem miasta po raz kolejny została Hanna Zdanowska. Na kilka dni przed wyborami rozpętana została debata nt. możliwości objęcia przez osobę skazaną urzędu prezydenta miasta. Wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau zapowiedział, że w razie wyboru p. Zdanowskiej na urząd Prezydenta Miasta Łodzi rozpocznie procedurę wygaszenia jej mandatu, z powodu ciążącego na niej prawomocnego wyroku, skazującego ją na karę grzywny za poświadczenie nieprawdy.

W zaistniałej sytuacji zachodzi oczywista sprzeczność między przepisami ustawy – kodeks wyborczy i ustawy o pracownikach samorządowych. Pierwsza zabrania kandydowania na urząd wójta, burmistrza czy prezydenta miasta osobom skazanym, ale tylko na karę pozbawienia wolności. Ustawa o pracownikach samorządowych natomiast określa, że pracownikiem samorządowym (także prezydentem) musi być osoba niekarana.

Oczywista sprzeczność w dwóch aktach prawnych powoduje, że obie strony sporu – partia rządząca i wojewoda z jednej strony, a prezydent Zdanowska i jej zwolennicy z drugiej – mogą powoływać się na różne opinie prawne i interpretacje przepisów, co powoduje tylko zwiększenie temperatury politycznego sporu. Dochodzi do absurdalnej sytuacji, gdy wojewoda zapowiada, że na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych wygasi mandat prezydent Zdanowskiej, ale jednocześnie w ewentualnych wcześniejszych wyborach na prezydenta Łodzi może śmiało startować… Hanna Zdanowska.

W związku z powyższym, kierując się troską o interes miasta, które odczuje skutki chaosu politycznego i prawnego, który zapewne zapanuje w magistracie, gdy wojewoda łódzki wcieli w życie swoje obietnice – apelujemy do Państwa, jako posiadających możliwość kształtowania obowiązującego w Polsce prawa, o zharmonizowanie norm kodeksu wyborczego oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Pozwoli to jasno określić, czy osoba skazana ma prawo być prezydentem miasta, czy też nie. Polityczna gra 600-tysięcznym miastem jest rozwiązaniem, które zaszkodzi wszystkim łodzianom, a odpowiednie zmiany prawne pozwolą uniknąć strat, jakie będą wiązały się z wielomiesięcznym zamętem w łódzkim samorządzie.

Z poważaniem,

W imieniu Akcji Narodowej:

Kamil Klimczak
Marcin Makowski
Zbigniew Maurer
Jan Waliszewski