Program wyborczy KWW Akcja Narodowa w wyborach do Rady Miasta Łodzi w dniu 7 kwietnia 2024 roku

Wygaszamy prezydenturę Hanny Zdanowskiej – Komitet Wyborczy Wyborców „Akcja Narodowa” działa na rzecz samorządności i polskości miasta. Uznajemy polski interes narodowy za nadrzędne kryterium podejmowanych działań w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej. Sprzeciwiamy się szkodliwym ideom rozwoju miast będącym wytworem zachodnioeuropejskiej lewicy, a więc ideom „15-minutowego miasta” oraz implementacjom zasad „Zielonego Ładu”.

Program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców „Akcja Narodowa”:

Łódź

 • Opowiadamy za zmniejszeniem zadłużenia miasta poprzez ograniczenie biurokracji (w tym aparatu propagandowego obecnych władz miasta), ograniczeniem kosztów działania spółek miejskich, niepodejmowaniem nieracjonalnych inwestycji wykorzystujących środki unijne, wymuszających zwiększenie zadłużenia miasta w postaci udziału własnego. [FINANSE]
 • Sprzeciwiamy się traktowaniu spółek komunalnych jako przechowalni dla działaczy partyjnych z wysokimi uposażeniami. Opowiadamy się za przeprowadzeniem audytu spółek miejskich. [FINANSE]
 • zatrzymamy przebudowę centrum Łodzi, która wg obecnych zasad doprowadzi co całkowitego upadku życia gospodarczego w Śródmieściu. Wyprowadzanie ruchu samochodowego z centrum Łodzi i likwidacja miejsc parkingowych doprowadzi do upadku polskiej małej przedsiębiorczości w Śródmieściu [TRANSPORT, BIZNES]
 • z tych samych powodów (ochrona życia gospodarczego w mieście) sprzeciwiamy się ustanowieniu strefy czystego transportu w mieście. Jeżeli okaże się to niemożliwe w kontekście prawa krajowego, będziemy działać na rzecz minimalizacji zakresu takiej strefy [KOMUNIKACJA]
 • Zgodnie z opiniami kierowców wprowadzimy instalacje wyświetlaczy pokazujących czas do zmiany świateł co najmniej na wszystkich skrzyżowaniach, gdzie wprowadzany jest system „Red Light”. System ten musi służyć poprawie bezpieczeństwa, nie zaś być maszynką do zasilania budżetu miasta [KOMUNIKACJA]
 • Oczekujemy od obecnych władz miasta formalnego zamknięcia projektu „Zielone Expo” i przedstawienia raportu dotyczącego poniesionych przez miasto kosztów. [ZIELEŃ MIEJSKA]
 • Wytyczymy przestrzeń miejską, w której będą odbywać się plenerowe imprezy masowe, nie zagrażające miejsc wypoczynku mieszkańców Łodzi [WYPOCZYNEK, ROZRYWKA]
 • Opowiadamy się za wycofaniem się z niezwykle szkodliwej tzw. „reformy” pieczy zastępczej, polegającej na likwidacji domów dziecka, co w rzeczywistości nigdy nie nastąpiło. Dotychczasowymi efektami tych działań jest destabilizacja kadrowa personelu domów dziecka, naruszenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci spowodowanego częstą rotacją personelu, kierowanie dzieci do rodzin zastępczych nie rokujących właściwej opieki nad dziećmi. Stworzymy warunki do stabilizacji zatrudnienia w domach dziecka, aby ponownie rekrutować do pracy osoby z przygotowaniem pedagogicznym [OPIEKA SPOŁECZNA]
 • Opowiadamy się za wstrzymaniem finansowania przez miasto pomocy dla imigrantów z Ukrainy, których obecność na terenie Łodzi ma dziś charakter imigracji ekonomicznej [FINANSE, BEZPIECZEŃSTWO]
 • Sprzeciwiamy się masowemu przyjmowaniu imigrantów, opowiadamy się za monitorowaniem i limitowaniem liczby cudzoziemców na terenie Łodzi. [BEZPIECZEŃSTWO]
 • Zapewnimy możliwość płacenia gotówką we wszystkich urzędach miejskich oraz spółkach miejskich [WOLNOŚĆ GOSPODARCZA]
 • Zlikwidujemy dwuzmianowe nauczanie w łódzkich szkołach. [EDUKACJA]
 • Władze miejskie powinny wspierać rozwój dobrej jakości szkolnictwa zawodowego [EDUKACJA]
 • Będziemy wspierać powstawanie targowisk osiedlowych (sprzedaż bezpośrednia owoców i warzyw przez rolników). [ROLNICTWO]
 • Wspieramy przygotowanie obronne obywateli – postulujemy budowę strzelnicy w każdej dzielnicy miasta. [OBRONNOŚĆ]
 • Sprzeciwiamy się doktrynie Łodzi jako „miasta czterech kultur” jako szkodliwej idei politycznej będącej polską wersją „multi-kulti” – idei zbierającej tragiczne żniwo w państwach Europy Zachodniej. [DZIEDZICTWO]
 • Zero pieniędzy dla przedsięwzięć, instytucji i stowarzyszeń prowadzących działalność antypolską, antykatolicką lub promujących homoseksualizm. [OBYCZAJOWOŚĆ]
 • Opowiadamy się za ochroną polskiej przedsiębiorczości poprzez niepodnoszenie podatków od nieruchomości, w tym podatków od lokali użytkowych. [PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ],
 • Chcemy zwiększenia w Łodzi liczby miejsc parkingowych poprzez budowę parkingów wielopoziomowych. Jesteśmy przeciwni podwyższaniu opłat parkingowych, dla których możliwość drastycznych podwyżek wynika ze znowelizowanej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z lipca 2018 roku. [KOMUNIKACJA]
 • Uważamy, że wyścig polityków w zakresie wykorzystywania środków unijnych w wielu przypadkach prowadzi do nieracjonalnych inwestycji, których efektem ubocznym jest wzrost zadłużania miasta z tytułu udziału własnego. Opowiadamy się za realizacją tylko takich inwestycji, których decyzja wykonania nie jest argumentowana wykorzystaniem środków unijnych, a jedynie argumentami merytorycznymi. [FINANSE]
 • Doprowadzimy do budowy miejskich bezpłatnych kortów tenisowych, [SPORT]
 • Postulujemy reformę Straży Miejskiej ze służby będącej maszynką do zarabiania pieniędzy w formację realnie chroniącą łodzian. [BEZPIECZEŃSTWO]
 • Doprowadzimy do powstania raportu na temat reprywatyzacji kamienic w Łodzi. [WŁASNOŚĆ]
 • będziemy promować tradycyjny herb Łodzi w przestrzeni publicznej i w oznakowaniu związanym z działalnością spółek miejskich [SYMBOLIKA]

KWW Akcja Narodowa, Łódź, marzec 2024 roku

Materiał wydany przez Komitet Wyborczy Wyborców „Akcja Narodowa”