Author Archives: akcjanarodowa

Stypendia dla artystów zamiast finansowania antypolskich i antykatolickich przedsięwzięć w kulturze i sztuce

 

W związku z dzisiejszą konferencją prasową poświęconą finansowaniu kultury i sztuki KWW Akcja Narodowa wydał poniższe oświadczenie:

Łódź, dnia 2018.10.06

Komitet Wyborczy Wyborców Akcja Narodowa sprzeciwia się finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji, mających charakter antypolski, antykatolicki lub promujących homoseksualizm. W ostatnich latach wielokrotnie takie zdarzenia miały miejsce w placówkach finansowanych przez samorząd. W 2014 roku w Teatrze Pinokio miało miejsce czytanie sztuki „Golgota Picnic”, które wzbudziło masowe protesty łodzian. Po tym zdarzeniu władze miasta nie wyciągnęły żadnych konsekwencji wobec dyrekcji teatru. W roku 2016 podczas wydarzenia Wrocław Europejską Stolicą Kultury Łódź była reprezentowana przez „człowieka  motyla”, znanego z bluźnierczych wystąpień antykatolickich.

Z dotacji miejskich korzysta również Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, które w jednostronny sposób prezentuje historię stosunków polsko-żydowskich. W przekazie płynącym z Centrum Dialogu Żydzi ukazywani są wyłącznie jako ofiary antysemityzmu, wspierając obraz Polaków jako antysemitów. Całkowicie pomijana jest działalność mniejszości żydowskiej skierowana przeciwko niepodległemu państwu polskiemu i masowy udział w zbrodniach komunistycznych.

Nie zgadzamy się również na wprowadzanie do szkół lewicowych organizacji i stowarzyszeń z zajęciami dla uczniów promujących tzw. równość i tolerancję, także z zajęciami z wychowania seksualnego, w rzeczywistości stanowiących promocję homoseksualizmu.

Kultura, sztuka i edukacja jest niedofinansowana w każdym budżecie – miejskim, wojewódzkim i państwowym. Ten stan utrzymuje się od lat. Również z tego powodu uważamy za niedopuszczalne finansowanie przez samorząd działalności antypolskiej i antykatolickiej, skierowanej przeciwko mieszkańcom Łodzi.

Pieniądze zaoszczędzone na zaprzestaniu finansowania antypolskiej i antykatolickiej działalności powinny zostać przeznaczone na stypendia udzielane artystom związanych z Łodzią, których twórczość wynika z umiejętności i talentu, a nie z epatowania skandalem, prowokacją i bluźnierstwem.

Zbigniew Maurer – kandydat KWW Akcja Narodowa na prezydenta Łodzi

Jan Waliszewski – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 6, poz. 1

Barbara Pawłowska–kandydatka KWW Akcja Narodowa do sejmiku województwa łódzkiego, okręg nr 1, poz.1

Anna Strzałkowska – kandydatka KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 5, poz. 2

Andrzej Potapczyk – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 1, poz. 1

Józef Stępień – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 6, poz. 5

 

 

Akcja Narodowa przeciwko Zielonemu Expo

Dzisiaj, w sobotę 2018.09.29 odbyła się konferencja prasowa kandydata na prezydenta Łodzi Zbigniewa Maurera oraz kandydatów komitetu Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi i Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Zielonego Expo.  Poniżej publikujemy oświadczenie w tej sprawie.

 

Łódź, dnia 2018.09.29

Oświadczenie KWW Akcja Narodowa w sprawie Zielonego Expo

Komitet Wyborczy Wyborców Akcja Narodowa sprzeciwia się organizacji przez Łódź wystawy Zielone Expo w 2024 roku. Uważamy, że pomysł Zielonego Expo jest całkowicie błędny i jego realizacja spowoduje szkody w najbardziej wartościowych łódzkich zasobach zieleni miejskiej, do których należy park 3 Maja i park im. Baden-Powella.  Budowa pawilonów wystawowych na terenach przeznaczonych dla zwiedzających i szacowany przez pomysłodawców najazd kilku milionów zwiedzających w nieodwracalny sposób zniszczy rekreacyjny charakter osiedla Radiostacja. Sądzimy również, że Zielone Expo będzie stanowić pretekst do realizacji oprotestowanej przed kilku laty przez mieszkańców koncepcji budowy Trasy Konstytucyjna.

Nie bez znaczenia dla oceny Zielonego Expo są koszty inwestycji szacowane na około 460 milionów złotych, dla których nie wskazano źródła finansowania. Ta niepotrzebna i szkodliwa inwestycja spowoduje wzrost zadłużenia miasta i ma szansę dołączyć do takich absurdów inwestycyjnych jak dworzec kolejowy Łódź Fabryczna czy stacja przesiadkowa znana jako „stajnia jednorożców”.  Za niewielką część kosztów Zielonego Expo możliwa jest modernizacja terenów zielonych parków im. 3 Maja i Baden-Powella w sposób zachowujący ich dotychczasowy charakter. Z dotychczasowych informacji prasowych wynika, że pieniądze przeznaczone w budżecie na promocję Zielonego Expo są wydatkowane w niegospodarny sposób.

Obecnie tereny parków im. 3 Maja i Baden-Powella są miejscem odpoczynku dla łodzian, zwłaszcza rodzin z małymi dziećmi oraz młodych ludzi, którzy w naturalnym otoczeniu uprawiają sport (bieganie rekreacyjne, jazda na rowerze). Naturalny charakter parku 3 Maja jest wielką wartością, którego pomysłodawcy Zielonego Expo najwyraźniej nie cenią. Obecne władze Łodzi udowodniły niejednokrotnie, że zieleń miejska stanowi przeszkodę dla realizacji gigantomanii inwestycyjnej, w której zieleń miejska przegrywa z betonowaniem kolejnych obszarów miasta. W ciągu ostatnich lat władze Łodzi kierowane przez Hannę Zdanowską wywołały wiele konfliktów społecznych, spowodowanych lekkomyślnymi decyzjami o wycinkach drzew. Najnowszym przykładem jest konflikt społeczny w sprawie wycinki drzew przy ulicy Zelwerowicza niszczący unikatowy charakter tej ulicy.

Łódź potrzebuje zmiany władz miasta na takie, które troszczą się o zieleń miejską w zgodzie z potrzebami mieszkańców, które są czymś innym niż propagandowe pomysły Hanny Zdanowskiej.

Zbigniew Maurer – kandydat KWW Akcja Narodowa na prezydenta Łodzi

Jan Waliszewski – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej, okręg nr 6, pozycja 1

Anna Smolińska – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej, okręg nr 6, pozycja 3

Barbara Pawłowska – kandydat KWW Akcja Narodowa do sejmiku, okręg nr 1, pozycja 1

Adam Smoliński – kandydat KWW Akcja Narodowa do sejmiku, okręg nr 1, pozycja 3

„Polska Łódź” – hasłem wyborczym KWW Akcja Narodowa

Polska Łódź – KWW „Akcja Narodowa” działa na rzecz polskości miasta. Szanujemy wielonarodowe dziedzictwo Łodzi. Uznajemy polski interes narodowy za nadrzędne kryterium podejmowanych działań w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej. Sprzeciwiamy się doktrynie Łodzi jako „miasta czterech kultur” jako szkodliwej idei politycznej będącej polską wersją „multi-kulti” – idei zbierającej tragiczne żniwo w państwach Europy Zachodniej.

Program wyborczy kandydatów KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi

Polska Łódź – KWW „Akcja Narodowa” działa na rzecz polskości miasta. Szanujemy wielonarodowe dziedzictwo Łodzi. Uznajemy polski interes narodowy za nadrzędne kryterium podejmowanych działań w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej. Sprzeciwiamy się doktrynie Łodzi jako „miasta czterech kultur” jako szkodliwej idei politycznej będącej polską wersją „multi-kulti” – idei zbierającej tragiczne żniwo w państwach Europy Zachodniej.

Program wyborczy KWW „Akcja Narodowa”:

Łódź

 • Sprzeciwiamy się organizacji w Łodzi „Zielonego Expo”. Jest to skrajnie populistyczny pomysł, oznaczający w praktyce zniszczenie terenów zielonych w dzielnicy Radiostacja, będących głównym walorem tej dzielnicy. Budowa pawilonów wystawowych i deklarowane odwiedzenie wystawy przez 3-4 miliony zwiedzających spowoduje, że po „Zielonym Expo” teren wystawy będzie nadawał się tylko pod buldożery, a dzielnica Radiostacja straci swój rekreacyjny charakter. [ZIELEŃ MIEJSKA]
 • Z podanych powyżej powodów opowiadamy się przeciwko budowie tzw. „trasy Konstytucyjna”. Jako właściwe rozwiązanie problemu wschodniej obwodnicy miasta uznajemy przedłużenie w kierunku północnym ulicy Puszkina. [ZIELEŃ MIEJSKA]
 • Oczekujemy zapowiedzianego w 2017 roku raportu NIK na temat łódzkiego Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem, którego sposób działania jest naszym zdaniem jednym z głównych powodów korków komunikacyjnych w mieście, [KOMUNIKACJA]
 • Opowiadamy się za niezwłocznym wstrzymaniem niezwykle szkodliwej tzw. „reformy” pieczy zastępczej, polegającej na likwidacji domów dziecka. Dotychczasowymi efektami tych działań jest destabilizacja kadrowa personelu domów dziecka, naruszenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci spowodowanego częstą rotacją personelu, kierowanie dzieci do rodzin zastępczych nie rokujących właściwej opieki nad dziećmi oraz wywołanie konfliktu społecznego z pracownikami MOPS. Niezbędnym pierwszym krokiem w celu uzdrowienia sytuacji jest odwołanie obecnego dyrektora MOPS. [OPIEKA SPOŁECZNA]
 • Uważamy, że wyścig polityków w zakresie wykorzystywania środków unijnych w wielu przypadkach prowadzi do nieracjonalnych inwestycji, których efektem ubocznym jest wzrost zadłużania miasta z tytułu udziału własnego. Opowiadamy się za realizacją tylko takich inwestycji, których decyzja wykonania nie jest argumentowana wykorzystaniem środków unijnych, a jedynie argumentami merytorycznymi. [FINANSE]
 • Sprzeciwiamy się traktowaniu spółek komunalnych jako przechowalni dla działaczy partyjnych z wysokimi uposażeniami. Opowiadamy się za przeprowadzeniem audytu spółek miejskich. [FINANSE]
 • Będziemy działać na rzecz sporządzenia raportu o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla inwestorów zagranicznych za okres ostatnich 20 lat. Jesteśmy przeciwni uprzywilejowaniu zasad działania spółek z kapitałem zagranicznym przy jednoczesnej dyskryminacji polskich przedsiębiorców. Przykładem takich działań są decyzje o przewlekłych remontach w centrum Łodzi bez liczenia się z interesami prowadzących tam działalność polskich przedsiębiorców. [PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ]
 • Będziemy wspierać powstawanie targowisk osiedlowych (sprzedaż bezpośrednia owoców i warzyw przez rolników). [ROLNICTWO]
 • Opowiadamy za zmniejszeniem zadłużenia miasta poprzez ograniczenie biurokracji (w tym aparatu propagandowego obecnych władz miasta), ograniczeniem kosztów działania spółek miejskich, niepodejmowaniem nieracjonalnych inwestycji wykorzystujących środki unijne, wymuszających zwiększenie zadłużenia miasta w postaci udziału własnego, [FINANSE]
 • Nie akceptujemy obecnego zideologizowanej wizji systemu transportu w Łodzi nadmiernie preferującego transport publiczny oraz rowerowy. Konsekwencją dyskryminacji transportu samochodowego jest upadek przedsiębiorczości w centrum Łodzi, gdzie utrudnienia dojazdu samochodem powodują likwidację lokali użytkowych w kamienicach, dla których właścicieli stanowią one główne źródło dochodu.  Następstwem obecnej polityki władz miasta w zakresie systemu transportu jest już wyludnianie się kamienic w centrum Łodzi, prowadzące do ich degradacji technicznej i stopniowego obumierania centrum Łodzi. [PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ],
 • Opowiadamy się za ochroną polskiej przedsiębiorczości poprzez niepodnoszenie podatków od nieruchomości, w tym podatków od lokali użytkowych [PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ],
 • Doprowadzimy do rozwiązania Zarządu Dróg i Transportu i ponownego zawiązania tej jednostki organizacyjnej. Oprócz opisanej powyżej błędnej wizji transportu miejskiego obecny Zarząd Dróg i Transportu realizuje wiele nieuzasadnionych ekonomicznie przedsięwzięć, np. strefy „uspokojenia ruchu” na ulicach, na których nigdy nie dochodziło do wypadków i kolizji drogowych [KOMUNIKACJA]
 • Chcemy zwiększenia w Łodzi liczby miejsc parkingowych poprzez budowę parkingów wielopoziomowych. Jesteśmy przeciwni podwyższaniu opłat parkingowych, dla których możliwość drastycznych podwyżek wynika ze znowelizowanej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z lipca 2018 roku, [KOMUNIKACJA]
 • Doprowadzimy do budowy miejskich bezpłatnych kortów tenisowych, [SPORT]
 • Wspieramy przygotowanie obronne obywateli – postulujemy budowę strzelnicy w każdej dzielnicy miasta, [OBRONNOŚĆ]
 • Sprzeciwiamy się doktrynie Łodzi jako „miasta czterech kultur” jako szkodliwej idei politycznej będącej polską wersją „multi-kulti” – idei zbierającej tragiczne żniwo w państwach Europy Zachodniej. [DZIEDZICTWO]
 • Zero pieniędzy dla przedsięwzięć, instytucji i stowarzyszeń prowadzących działalność antypolską, antykatolicką lub promujących homoseksualizm [OBYCZAJOWOŚĆ]
 • Sprzeciwiamy się masowemu przyjmowaniu imigrantów, opowiadamy się za monitorowaniem i limitowaniem liczby cudzoziemców na terenie Łodzi, [BEZPIECZEŃSTWO]
 • Postulujemy reformę Straży Miejskiej ze służby będącej maszynką do zarabiania pieniędzy w formację realnie chroniącą łodzian. [BEZPIECZEŃSTWO]
 • Doprowadzimy do powstania raportu na temat reprywatyzacji kamienic w Łodzi [WŁASNOŚĆ],
 • Zlikwidujemy dwuzmianowe nauczanie w łódzkich szkołach [EDUKACJA]
 • Władze miejskie powinny wspierać rozwój dobrej jakości szkolnictwa zawodowego [EDUKACJA]

KWW Akcja Narodowa, Łódź, dnia 2018.09.17

Program wyborczy kandydatów KWW Akcja Narodowa do sejmiku województwa łódzkiego

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA NARODOWA – PROGRAM DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 1. Sprzeciw wobec masowego przyjmowania imigrantów

Sprzeciwiamy się masowemu sprowadzaniu do Polski imigrantów i popierania takich działań przez władze samorządowe. Samorządy i władzy centralne powinny monitorować i limitować liczbę cudzoziemców przebywających na terenie naszego regionu. Wsparcie ze strony władz województwa powinno być kierowane przede wszystkim do firm zatrudniających polskich pracowników, a nie posiłkujących się tańszą siłą roboczą z zagranicy. Zamiast wydawania pieniędzy na sprowadzanie imigrantów postulujemy aktywne działania samorządu w celu wsparcia repatriacji Polaków ze Wschodu. [BEZPIECZEŃSTWO]

 1. Uzupełnienie braków na rynku pracy

Postulujemy uruchomienie przy wsparciu władz samorządowych przekwalifikowywujących stażów zawodowych w porozumieniu z pracodawcami. Takie programy powinny być prowadzone przede wszystkim w zawodach technicznych, cierpiących na niedobory wykwalifikowanych pracowników. [RYNEK PRACY]

 1. Ograniczenie biurokracji

Po wyborach powinien zostać przeprowadzony natychmiastowy audyt w urzędzie marszałkowskim i podległych mu urzędach w celu usprawnienia jego działania i likwidacji zbędnych stanowisk obsadzanych z klucza politycznego. Urzędnicy powinni być corocznie rozliczani pod względem efektywności swojej pracy. [ZARZĄDZANIE]

 1. Fundusze unijne.

Domagamy się wprowadzenia jasnych kryteriów rozdzielania przez władze województwa funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. O przyznaniu dofinansowania nie mogą decydować polityczne konotacje (lub jej brak) włodarzy miast z zarządem województwa. Jednocześnie powinny być blokowane bezsensowne inwestycje powodujące jedynie dalsze zadłużanie gmin. [FINANSE]

 1. Rozbudowa transportu kolejowego.

Postulujemy przywrócenie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej takiej roli, jaką powinna pełnić od początku: przede wszystkim szybkiej komunikacji w aglomeracji łódzkiej. Przejmowanie przez ŁKA roli Przewozów Regionalnych powinno być rolą drugorzędną.

Jednocześnie postulujemy rozbudowę transportu kolejowego poprzez budowę mijanki na linii Łódź Widzew-Zgierz, a także przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej do Bełchatowa oraz przygotowanie studium wykonalności przedłużenia linii kolejowej z Bełchatowa do Ruśca. [TRANSPORT]

 1. Wsparcie dla rolników.

W trosce o zapewnienie godziwych warunków zbytu dla rolników postulujemy wsparcie finansowe dla organizacji lub rozbudowy miejsc handlu bezpośredniego dla rolników w każdym mieście na terenie województwa łódzkiego. [ROLNICTWO]

 1. Kontrola jakości i rozwój kształcenia zawodowego.

Opowiadamy się za tworzeniem szkół zawodowych z wysokim poziomem kształcenia, odpowiadających na potrzeby rynku pracy. [EDUKACJA]

 1. Sprzeciw wobec inwestycji szkodliwych dla mieszkańców.

Pozyskiwanie inwestorów tworzących miejsca pracy nie może wiązać się ze zgodą władz lokalnych na niszczenie środowiska naturalnego i tworzeniem uciążliwych warunków życia mieszkańców (hałas, przykre zapachy) w pobliżu miejsc zamieszkania. [OCHRONA ŚRODOWISKA]

 1. Dostęp do szkolenia strzeleckiego.

Wspieramy przygotowanie obronne obywateli – postulujemy budowę strzelnicy w każdym mieście powyżej 20 000 mieszkańców. [OBRONNOŚĆ]

KWW Akcja Narodowa, dnia 2018.09.17