Program wyborczy kandydatów KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi

Polska Łódź – KWW „Akcja Narodowa” działa na rzecz polskości miasta. Szanujemy wielonarodowe dziedzictwo Łodzi. Uznajemy polski interes narodowy za nadrzędne kryterium podejmowanych działań w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej. Sprzeciwiamy się doktrynie Łodzi jako „miasta czterech kultur” jako szkodliwej idei politycznej będącej polską wersją „multi-kulti” – idei zbierającej tragiczne żniwo w państwach Europy Zachodniej.

Program wyborczy KWW „Akcja Narodowa”:

Łódź

 • Sprzeciwiamy się organizacji w Łodzi „Zielonego Expo”. Jest to skrajnie populistyczny pomysł, oznaczający w praktyce zniszczenie terenów zielonych w dzielnicy Radiostacja, będących głównym walorem tej dzielnicy. Budowa pawilonów wystawowych i deklarowane odwiedzenie wystawy przez 3-4 miliony zwiedzających spowoduje, że po „Zielonym Expo” teren wystawy będzie nadawał się tylko pod buldożery, a dzielnica Radiostacja straci swój rekreacyjny charakter. [ZIELEŃ MIEJSKA]
 • Z podanych powyżej powodów opowiadamy się przeciwko budowie tzw. „trasy Konstytucyjna”. Jako właściwe rozwiązanie problemu wschodniej obwodnicy miasta uznajemy przedłużenie w kierunku północnym ulicy Puszkina. [ZIELEŃ MIEJSKA]
 • Oczekujemy zapowiedzianego w 2017 roku raportu NIK na temat łódzkiego Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem, którego sposób działania jest naszym zdaniem jednym z głównych powodów korków komunikacyjnych w mieście, [KOMUNIKACJA]
 • Opowiadamy się za niezwłocznym wstrzymaniem niezwykle szkodliwej tzw. „reformy” pieczy zastępczej, polegającej na likwidacji domów dziecka. Dotychczasowymi efektami tych działań jest destabilizacja kadrowa personelu domów dziecka, naruszenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci spowodowanego częstą rotacją personelu, kierowanie dzieci do rodzin zastępczych nie rokujących właściwej opieki nad dziećmi oraz wywołanie konfliktu społecznego z pracownikami MOPS. Niezbędnym pierwszym krokiem w celu uzdrowienia sytuacji jest odwołanie obecnego dyrektora MOPS. [OPIEKA SPOŁECZNA]
 • Uważamy, że wyścig polityków w zakresie wykorzystywania środków unijnych w wielu przypadkach prowadzi do nieracjonalnych inwestycji, których efektem ubocznym jest wzrost zadłużania miasta z tytułu udziału własnego. Opowiadamy się za realizacją tylko takich inwestycji, których decyzja wykonania nie jest argumentowana wykorzystaniem środków unijnych, a jedynie argumentami merytorycznymi. [FINANSE]
 • Sprzeciwiamy się traktowaniu spółek komunalnych jako przechowalni dla działaczy partyjnych z wysokimi uposażeniami. Opowiadamy się za przeprowadzeniem audytu spółek miejskich. [FINANSE]
 • Będziemy działać na rzecz sporządzenia raportu o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla inwestorów zagranicznych za okres ostatnich 20 lat. Jesteśmy przeciwni uprzywilejowaniu zasad działania spółek z kapitałem zagranicznym przy jednoczesnej dyskryminacji polskich przedsiębiorców. Przykładem takich działań są decyzje o przewlekłych remontach w centrum Łodzi bez liczenia się z interesami prowadzących tam działalność polskich przedsiębiorców. [PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ]
 • Będziemy wspierać powstawanie targowisk osiedlowych (sprzedaż bezpośrednia owoców i warzyw przez rolników). [ROLNICTWO]
 • Opowiadamy za zmniejszeniem zadłużenia miasta poprzez ograniczenie biurokracji (w tym aparatu propagandowego obecnych władz miasta), ograniczeniem kosztów działania spółek miejskich, niepodejmowaniem nieracjonalnych inwestycji wykorzystujących środki unijne, wymuszających zwiększenie zadłużenia miasta w postaci udziału własnego, [FINANSE]
 • Nie akceptujemy obecnego zideologizowanej wizji systemu transportu w Łodzi nadmiernie preferującego transport publiczny oraz rowerowy. Konsekwencją dyskryminacji transportu samochodowego jest upadek przedsiębiorczości w centrum Łodzi, gdzie utrudnienia dojazdu samochodem powodują likwidację lokali użytkowych w kamienicach, dla których właścicieli stanowią one główne źródło dochodu.  Następstwem obecnej polityki władz miasta w zakresie systemu transportu jest już wyludnianie się kamienic w centrum Łodzi, prowadzące do ich degradacji technicznej i stopniowego obumierania centrum Łodzi. [PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ],
 • Opowiadamy się za ochroną polskiej przedsiębiorczości poprzez niepodnoszenie podatków od nieruchomości, w tym podatków od lokali użytkowych [PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ],
 • Doprowadzimy do rozwiązania Zarządu Dróg i Transportu i ponownego zawiązania tej jednostki organizacyjnej. Oprócz opisanej powyżej błędnej wizji transportu miejskiego obecny Zarząd Dróg i Transportu realizuje wiele nieuzasadnionych ekonomicznie przedsięwzięć, np. strefy „uspokojenia ruchu” na ulicach, na których nigdy nie dochodziło do wypadków i kolizji drogowych [KOMUNIKACJA]
 • Chcemy zwiększenia w Łodzi liczby miejsc parkingowych poprzez budowę parkingów wielopoziomowych. Jesteśmy przeciwni podwyższaniu opłat parkingowych, dla których możliwość drastycznych podwyżek wynika ze znowelizowanej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z lipca 2018 roku, [KOMUNIKACJA]
 • Doprowadzimy do budowy miejskich bezpłatnych kortów tenisowych, [SPORT]
 • Wspieramy przygotowanie obronne obywateli – postulujemy budowę strzelnicy w każdej dzielnicy miasta, [OBRONNOŚĆ]
 • Sprzeciwiamy się doktrynie Łodzi jako „miasta czterech kultur” jako szkodliwej idei politycznej będącej polską wersją „multi-kulti” – idei zbierającej tragiczne żniwo w państwach Europy Zachodniej. [DZIEDZICTWO]
 • Zero pieniędzy dla przedsięwzięć, instytucji i stowarzyszeń prowadzących działalność antypolską, antykatolicką lub promujących homoseksualizm [OBYCZAJOWOŚĆ]
 • Sprzeciwiamy się masowemu przyjmowaniu imigrantów, opowiadamy się za monitorowaniem i limitowaniem liczby cudzoziemców na terenie Łodzi, [BEZPIECZEŃSTWO]
 • Postulujemy reformę Straży Miejskiej ze służby będącej maszynką do zarabiania pieniędzy w formację realnie chroniącą łodzian. [BEZPIECZEŃSTWO]
 • Doprowadzimy do powstania raportu na temat reprywatyzacji kamienic w Łodzi [WŁASNOŚĆ],
 • Zlikwidujemy dwuzmianowe nauczanie w łódzkich szkołach [EDUKACJA]
 • Władze miejskie powinny wspierać rozwój dobrej jakości szkolnictwa zawodowego [EDUKACJA]

KWW Akcja Narodowa, Łódź, dnia 2018.09.17

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *